[Přeskočit k obsahu]

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky stanovené pro využívání aplikace JSJ Jízdní řády společnosti
Šmíd a Kasal s.r.o. provozované na app.tvorbajizdnichradu.cz

Úvodní ustanovení

Provozovatelem aplikace JSJ Jízdní řády (dále jen „Aplikace“) je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) společnost Šmíd a Kasal s.r.o., IČO 29149151, DIČ CZ29149151, se sídlem Blatecká 2027/9, 27601 Mělník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204184 (dále jen „Provozovatel“).

Kontaktní údaje Provozovatele jsou: email info@tvorbajizdnichradu.cz, telefon +420 602 363 663.

Provozovatel je plátcem DPH.

Provozovatel se zavazuje na emailovou korespondenci ze strany uživatele reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě sedmi pracovních dnů ode dne obdržení emailové zprávy.

Uživatelem je výhradně podnikající fyzická nebo právnická osoba, která využívá Aplikaci v rámci své podnikatelské činnosti.

Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem. Předmětem smlouvy je poskytnutí nevýhradní licence k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

Registrace do uživatelského účtu Aplikace je považována za nabídku k uzavření Smlouvy.

Prvních 14 dnů po registraci má Uživatel nárok zdarma využívat Aplikaci v omezeném režimu (nejsou povoleny exporty dat apod.). Po 14 dnech od registrace je třeba zvolit jeden z placených tarifů dle aktuálního ceníku, případně přestat účet využívat.

Volbou placeného tarifu dochází k uzavření Smlouvy na dobu neurčitou.

 

Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Aplikace pouze s minimálním nutným množstvím výpadků (například údržba serverů). Porušením této povinnosti nejsou výpadky služby, které Provozovatel nemohl ovlivnit (například výpadek internetového spojení, elektrické energie apod.). Porušením této povinnosti dále není výpadek, který Provozovatel řádně a včas oznámí Uživateli.

Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou využíváním Aplikace.

Provozovatel má právo zablokovat nebo zrušit účet Uživateli, který jakkoli porušuje smluvní ustanovení, poškozuje aplikaci, snaží se ji nelegálně šířit nebo využívat v rozporu s její funkčností.

Provozovatel má právo zrušit účet Uživateli, který se do aplikace nepřilhásil déle jak 12 měsíců. Provozovatel před zrušením účtu informuje Uživatele na e-mail. Toto ustanovení neplatí pro zkušební účty, kterým vypršela platnost. V takovém případě je Provozovatel oprávněn zrušit uživatelský účet po 1 měsíci od vypršení platnosti.

Provozovatel má právo zasílat Uživateli důležité provozní informace a obchodní sdělení formou e-mailu, a to pouze pokud s jejich zasíláním Uživatel souhlasí.

Provozovatel má právo měnit tyto VOP. O změně je povinen informovat (například zasláním e-mailu nebo zveřejněním informace na webových stránkách) minimálně 14 dní před účinností změn.

 

Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel je povinen pro využívání Aplikace poskytnout své osobní a kontaktní údaje (IČO a fakturační údaje, e-mail, telefonní číslo). Uživatel je dále povinen aktualizovat neprodleně tyto údaje v případě jejich změny.

Uživatel je povinen chránit přístupové údaje do Aplikace proti zneužití nebo zcizení. Za případné zneužití těchto údajů nenese Provozovatel odpovědnost.

Aplikace je dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží Provozovateli. Uživatel nemá žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Provozovatele.

Uživatel se zavazuje řádně a včas platit domluvenou cenu za užívání Aplikace dle platného ceníku.

Uživatel nese zodpovědnost za data, která do Aplikace vloží a která v ní zpracovává. Uživatel se dále zavazuje využívat aplikace pouze v souladu s jejím účelem a rozsahem funkcí, stejně jako v souladu s právním řádem České republiky.

Uživatel má právo kdykoli zrušit svůj účet a tím ukončit Smlouvu. Zrušením účtu není dotčena povinnost uhradit případné dlužné faktury. Zrušením účtu nevzniká povinnost Poskytovateli vrátit peníze za nevyčerpané období užívání Aplikace. Po zrušení účtu budou všechna data trvale smazána.

 

Ceník a poplatky

Cena využívání Aplikace je stanovena dle aktuálního ceníku, který je k dispozici na adrese www.tvorbajizdnichradu.cz/#cenik.

Fakturace probíhá v případě ročního tarifu jednou ročně vždy na rok předem, v případě měsíčního tarifu na celé zvolené období, maximálně na 1 rok předem.

Provozovatel je oprávněn po předchozím upozornění Uživatele měnit podmínky a ceny z důvodu neustálého vývoje Aplikace, inflace a případných dalších objektivních důvodů.

Provozovatel má právo zablokovat účet Uživateli, který je v prodlení s platbou déle jak 1 týden po uplynutí splatnosti faktury.

Účet zablokovaný déle jak 2 měsíce může být Provozovatelem trvale odstraněn bez nároku na poskytnutí dat Uživateli. Před trvalým odstraněním účtu je Provozovatel povinen upozornit Uživatele e-mailem.

 

Záruka a reklamace

Aplikace a podpora k ní je poskytována pouze elektronicky. Taktéž výměna písemností a fakturace probíhá výhradně elektronicky.

Reklamace je možné uplatnit elektronicky zasláním e-mailu na kontaktní e-mailovou adresu Provozovatele, která je uvedena v Aplikaci i na webových stránkách.

 

Ochrana osobních údajů

Ochranu a zpracování osobních údajů upravuje dokument Ochrana osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

Provozovatel a Uživatel se zavazují řešit vzájemné spory přednostně smírnou cestou vzájemným jednáním. V případě vzniku soudního sporu rozhodují obecné soudy v České republice.

Uživatel užíváním aplikace potvrzuje, že se před vlastním procesem registrace seznámil s informacemi o Aplikaci, s identifikací Provozovatele, stejně jako s podmínkami obsaženými v tomto dokumentu VOP, který obsahuje údaje povinně sdělované Uživateli před uzavřením smlouvy ve smyslu platných právních předpisů.

Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na místo pobytu Uživatele. Smlouva uzavíraná na základě VOP se uzavírá výhradně v českém jazyce.

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má Uživatel právo obrátit se v případě spotřebitelského sporu mezi Provozovatelem a Uživatelem na tzv. subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto subjektem je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869. Internetová adresa České obchodní inspekce zní: http://www.coi.cz.

Změny VOP jsou možné pouze způsobem stanoveným zákonem.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. února 2019.

Ing. Josef Šmíd, jednatel

Tvorba jízdních řádů

Jízdní řády

aplikace pro tvorbu autobusových jízdních řádů

E-mail    whatsapp    telefon

Tyto webové stránky používají cookies pro lepší uživatelský zážitek. Setrváním na stránkách souhlasíte s jejich použitím.

Více informací o cookies…

© 2007–2024 Šmíd a Kasal s.r.o., info@tvorbajizdnichradu.cz